Zásady ochrany osobních údajů Akedemie HUSPOL s.r.o.

Zásady jsou plně v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679. ze dne 27. dubna 2016. O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme


Osobní údaje

Shromažďujeme jen ty osobní údaje, které potřebujeme k plnění činností, kterými Vám poskytujeme služby.
U studentů jde o údaje potřebné k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci v rozsahu vyžadovaném právními předpisy (identifikační údaje) a osobní údaje umožňující kontakt s klientem (kontaktní údaje). Identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého bydliště, místo narození, státní občanství, pohlaví, dosažené vzdělání, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, pasu nebo jiného obdobného dokumentu), kontaktními údaji se rozumí zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace.

Citlivé údaje, údaje o zdravotním stavu klienta, které jsou nezbytné k tomu, abychom mohli chránit zdraví klienta a přizpůsobit naše služby jeho zdravotnímu stavu. Citlivými údaji je dále fotografie klienta.

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi Akademií HUSPOL s.r.o. a klientem je poskytnutí osobních a citlivých údajů zcela dobrovolné.

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Cookies

Na našich stránkách využíváme Cookies. Více o jejich použití naleznete zde: https://akademie-huspol.cz/zasady-cookies-eu/

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Subjektům, u kterých poskytnutí údajů ukládá Akademii HUSPOL s.r.o. zákon (např. orgány činné v trestním řízení, MŠMT ČR, orgány finanční správy, exekutoři, insolvenční správci apod.) Dále pak informace Cookies třetích stran viz https://akademie-huspol.cz/zasady-cookies-eu/

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Osobní údaje uchováváme co možná nejkratší dobu. Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou je potřebujeme zpracovávat, a dále po dobu, po kterou nám uchování osobních údajů ukládají právní závazky na pevně stanovenou dobu.

Respektujeme  lhůty pro výmaz nebo přezkum uložených údajů.

Výjimečně osobní údaje uchováváme déle pro účely archivace ve veřejném zájmu nebo pro účely vědeckého či historického výzkumu, pokud jsou zavedena vhodná technická a organizační opatření.

Procesy zajišťování a aktualizace osobních dat usilují o to, aby držené osobní údaje byly přesné a aktuální.

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

 • právo na přístup k osobním údajům, 
 • právo na opravu, resp. doplnění, 
 • právo na výmaz, 
 • právo na omezení zpracování, 
 • právo na přenositelnost údajů, 
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Dodatečné informace

Pro plnění zákonných povinností se Akademie HUSPOL s.r.o. řídí následující legislativou:

 • Zákon č. 111/1998 Sb.
 • Pro splnění povinností zákona č. 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • Pro splnění povinností zákona č. 589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Pro splnění povinností zákona č. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmu
 • Pro splnění povinností zákona č. 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
 • Pro splnění povinností zákona č. 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
 • Pro splnění povinností zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
 • Pro splnění povinností zákona č. 280/2009 Sb. Daňový řád;
 • Pro splnění povinností zákona č. 235/2004 Sb. Zákon o DPH
 • Pro splnění povinností zákona č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas klienta, zpracovává Akademie HUSPOL s.r.o. osobní údaje výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém Akademií HUSPOL s.r.o. poskytne, či zda jej případně omezí nebo neposkytne. Klient může v průběhu smluvního vztahu písemně oznámit, že rozsah souhlasu upravuje či mění nebo že souhlas odvolává. Rozsahem poskytnutého souhlasu je Akademie HUSPOL s.r.o.  vázána a plně ho respektuje. V závislosti na tom, jaký souhlas se zpracováním osobních nebo citlivých údajů byl odvolán, může takové odvolání mít odlišné následky, konkrétně:

 • Souhlas ke zpracování osobních údajů pro marketingové využití lze kdykoliv odvolat, a to v plném rozsahu nebo i částečně

Jak chráníme vaše osobní údaje

Prioritou je maximálně chránit osobní údaje klientů a proto Akademie HUSPOL implementovala a uplatňuje aktuální bezpečnostní standardy, technická a organizační opatření určená k ochraně osobních údajů. Zejména klade důraz na ochranu před ztrátou či nezáměrnou změnou dat, neoprávněným nebo nezákonným přístupem, zveřejněním, pozměněním či zničením dat.

Osobní a citlivé údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurální kontrolou a Akademie HUSPOL s.r.o. disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními a citlivými údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jaké máme postupy při úniku informací

Pokud Akademie HUSPOL s.r.o. zjistí jakýkoli neoprávněný přístup k datům klienta (tzv. „bezpečnostní incident“), neprodleně klienta informuje o vzniklém problému, prošetří bezpečnostní incident, poskytne klientovi podrobné informace o bezpečnostním incidentu a provede příslušné kroky ke zmírnění účinků a k minimalizaci škod. Při vážných incidentech informuje ÚOOÚ.

Od koho získáváme osobní údaje?

 • Přímo od klienta při jeho vyplnění přihlášky ke studiu.
 • Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. veřejný rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, apod.)
 • Od jiných osob se souhlasem subjektu údajů (např. zdravotnická zařízení), pokud je to nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy.
 • Zpracování telefonního čísla pro účely zpětného volání a podávání informací souvisejících se službami, které poskytujeme.

Informační povinnost regulovaného průmyslu

Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany Akademie HUSPOL s.r.o. k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu GDPR dává. Se svými podněty se může klient obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. Eliška Faltýnková Rytířová
dpo@akademie-huspol.cz

has been added to the cart. View Cart