O nás

Historie školy

Akademie HUSPOL s.r.o. pokračuje v tradici a navazuje na první soukromou vysokou školu na Moravě, která zahájila svou činnost už v roce 1999 na základě udělení státního souhlasu k provozování soukromé vysoké školy, vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a akreditace studijních oborů.

Zaměření soukromé vysoké školy

Akademie HUSPOL s.r.o. je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu. Realizuje vzdělávací, tvůrčí a výzkumnou činnost, která reflektuje vývojové trendy oblastí, v nichž má akreditovány studijní programy. Vysoká škola poskytuje další vzdělávání formou celoživotního vzdělávání, realizuje spolupráci s domácími a zahraničními vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi nebo orgány veřejné správy. Dlouhodobým cílem naší školy je také být plnohodnotnou součástí občanské společnosti.

Poslání a vize soukromé vysoké školy

Vizí vysoké školy je v dlouhodobém horizontu poskytovat profesní vzdělání na adekvátní úrovni státních a veřejných vysokých škol, zařadit se jako platný a plnohodnotný člen do českého vysokoškolského systému sítě vysokých škol, s důrazem na vyváženost spolupráce a soutěživosti, a to jak na úrovni národní, tak mezinárodní.

Posláním vysoké školy není pouze zajišťování a uskutečňování studijních programů zaměřených na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v bakalářských a magisterských stupních, ale také širší společenské poslání, koncentrovat, podporovat a rozvíjet regionální vzdělanostní, osvětovou a profesní spolupráci mezi různými aktéry občanské společnosti napříč věkovými, sociálními a etnickými skupinami.

Vysoká škola pokračuje ve vlastní vydavatelské činnosti. Vysoká škola vydává recenzovaný vědecký časopis Acta Moraviae. Časopis se zaměřuje na publikování vědeckých (odborných) článků prezentujících výsledky základního i aplikovaného výzkumu domácích a zahraničních odborníků z oblasti společenských a přírodních věd, bezpečnosti, informačních a průmyslových technologií, kynologie. Časopis je vydáván ke zveřejňování původních autorských příspěvků. Vychází dvakrát ročně v elektronické podobě.

Náš tým

Vysoká škola dbá na výběr akademických i neakademických pracovníků s potřebnými kompetencemi a schopnostmi dále se rozvíjet. Reflektuje různorodé profily odbornosti pracovníků a oceňuje jejich expertizu, nejen ve vzdělávací a tvůrčí činnosti, ale i v dalších aktivitách nutných pro chod a rozvoj vysoké školy.

has been added to the cart. View Cart