Vzdělávací program Pedagogické studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele, vychovatele, učitele odborného výcviku a praktického vyučování připravuje obecně pedagogicky vzdělané pracovníky (VŠ, SŠ + DPS) na přímý výkon práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky základních a středních škol, kteří se při své práci setkávají se speciálně pedagogickou problematikou.

Délka studia

18 měsíců

Forma studia

víkendová prezenční

Harmonogram
studia

Celkový počet hodin: 250 hodin, z toho 22 hodin praxe.

 • Vybrané kapitoly z pedagogiky a didaktiky
 • Integrativní speciální pedagogika
 • Právní rámec vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR
 • Patopsychologie
 • Specifické poruchy učení
 • Somatopedie
 • Oftalmopedie
 • Logopedie
 • Etopedie
 • Surdopedie
 • Diagnostika ve speciální pedagogice
 • Inkluzivní didaktika
 • Praxe
 • Konzultace k závěrečné práci

Vzdělávací program je určen pro absolventy:

 • akreditovaných magisterských studijních programů pedagogického zaměření
 • akreditovaných magisterských studijních programů neučitelského zaměření, kteří alespoň absolvovali v rámci CŽV studium v oblasti pedagogických věd dle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, popř. v případě učitelů odborných předmětů nebo vychovatelů také studium pedagogiky dle § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
 • středoškolských studijních oborů pedagogického zaměření

Absolventi tohoto vzdělávacího programu získají způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s § 7 odst. 2 písm. c); § 8 odst. 2 písm. d); § 9 odst. 7 písm. a); § 15; § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění.

Přínosy studia

 • získání nových procesních znalostí a dovedností
 • užití případových studií ve výuce a praktických poznatků z praxe
 • víkendová výuka (nezasahuje do pracovního týdne)
 • školné může uhradit zaměstnavatel v rámci DVPP

Mgr. Karel Zerzáň

garant programu

Průběh studia

 • Vyplnění on-line přihlášky s přílohou ověřeného dokladu o vzdělání
 • Výuka probíhá prezenčně 2x za měsíc o víkendu
 • Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou z klíčových předmětů a obhajobou závěrečné práce
 • Po úspěšném ukončení studia absolvent získá osvědčení

Poplatky za studium

Poplatek za přijímací řízení

450 Kč

Školné

1 090 Kč měsíčně

Poplatek za závěrečnou zkoušku

2 490 Kč

Napište nám

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

has been added to the cart. View Cart