Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy

Jedná se o studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k získání odborné kvalifikace pro výkon povolání učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy dle § 8 a § 9 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Délka studia

18 měsíců

Forma studia

víkendová prezenční

Studium je určeno pro: 

absolventy vysokých škol akreditovaných studijních programů magisterského stupně (Mgr., Ing. – včetně absolventů lingvistických oborů) ve studijním oboru, který odpovídá charakteru všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ (Český jazyk, Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Dějepis, Výchova k občanství, Matematika, Přírodní vědy: biologie, chemie, fyzika, Informatika).

Harmonogram
studia

Studium je třísemestrální a skládá se ze třech vzdělávacích oblastí: Pedagogicko-psychologický základ, Oborové didaktiky a Pedagogická praxe. Celkový rozsah studia činí 258 hodin (158 hodin teoretické výuky a 100 hodin praxe).

Vzdělávací oblast: Pedagogicko-psychologický základ

 • Teoretické základy učitelské profese
 • Psychologie pro pedagogy
 • Obecná didaktika
 • Komunikace v pedagogické praxi
 • Organizace školy a pedagogického procesu
 • Patopsychologie a prevence rizikového chování

Vzdělávací oblast: Oborové didaktiky

 • Ověřování a hodnocení výsledků učení
 • Tvorba a realizace kurikula
 • Pedagogická diagnostika a žák se speciálními vzdělávacímu potřebami
 • Oborová didaktika 1
 • Oborová didaktika 2
 • Oborově didaktický seminář 1
 • Oborově didaktický seminář 2

Vzdělávací oblast: Pedagogická praxe

 • Pedagogická praxe 1
 • Pedagogická praxe 2
 • Pedagogická praxe 3

Přínosy studia

 • získání nových procesních znalostí a dovedností
 • užití případových studií ve výuce a praktických poznatků z praxe
 • víkendová výuka (nezasahuje do pracovního týdne)
 • školné může uhradit zaměstnavatel v rámci DVPP

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

garant vzdělávacího programu

Průběh studia

 • Vyplnění on-line přihlášky s přílohou ověřeného dokladu o vzdělání
 • Výuka probíhá prezenčně 2x za měsíc o víkendu
 • Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou z klíčových předmětů a obhajobou závěrečné práce
 • Po úspěšném ukončení studia absolvent získá osvědčení

Poplatky za studium

Poplatek za přijímací řízení

450 Kč

Školné

1 400 Kč měsíčně

Poplatek za závěrečnou zkoušku

2 490 Kč

Napište nám

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

has been added to the cart. View Cart